جِین مک گونیگال: کُشتی شَستیِ ... همگانی ؟

وقتی که تمامی حاضرین را بلند کنید و آن ها را به همدیگر متصل کنید چه اتفاقی می افتد؟ آشوب، این اتفاقی است که می افتد. حداقل، این اتفاقی است که وقتی "جِین مک گونیگال" سعی کرد به TED انجام بازی مورد علاقه اش را یاد بدهد. وقتی اسم آن بازی "کُشتی شَستی همگانی" باشد، انتظار دارید چه چیز دیگری اتفاق بیفتد؟