جاناتان هیت: آیا گسستگی در ملت آمریکا التیام پذیر است؟

چگونه ملت آمریکا پس از انتخابات ٢٠١٦ می تواند خود را بازیابد؟ جاناتان هیت، روانشناس اجتماعی، درباره اصول اخلاقی انتخاب های سیاسی ما مطالعه می کند. او در گفتگو با کریس اندرسن، الگوهای تفکر و دلایل تاریخی را که منجر به چنین گسستگی عمیقی در آمریکا شده تشریح و دیدگاه خود را درباره آینده کشور بیان می کند.