Thomas Heatherwick: ساخت کلیسای جامع بذرها

آیا آینده زیباتر خواهد بود؟ معمار توماس هاترویسک ،پنج پروژه جدیدی که با الهام از ویژگی های مبتکرانه زیستی طراحی کرده است را نشان میدهد. بعضی از آنها بازسازی از چیزهای معمولی مانند: اتوبوس، پل، نیروگاه....هستند و یکی از آنها یک غرفه فوق العاده است، کلیسای جامع بذر ها، جشنواره رشد و روشنایی.