آل گور: چرا باید در تغییرات آب و هوایی خوشبین باشیم

ال گور سه سوال در باره تغییرات آب و هوا و آینده مان می پرسد. اول: آیا باید تغییر کنیم؟ هر روز، آلودگی های گرم کننده محیط، انرژی معادل گرمای ۴۰۰٬۰۰۰ بمب اتمی به اندازه هیروشیما را در محیط نگه می دارند. این گرمای جمع شده موجب توفان های قوی تر و سیل های شدید تر می شود، او می گوید: « هر شب در اخبار تلویزیون انگار داریم در آخرالزمان عبور می کنیم.» سوال دوم: آیا می توانیم تغییر کنیم؟ ما شروع کرده ایم. پس سوال اصلی این است: آیا تغییر خواهیم کرد؟ در این صحبت چالشی و الهام بخش، گور می گوید بله. « هر وقت