Eleanor Nelsen: آیا برای نجات جان پنج نفر، یک نفر را قربانی می کنید؟ النور نلسن

تصور کنید در حال تماشای قطاری هستید که با سرعت بر روی ریل در حرکت است و مستقیم به سمت پنج کارگری می رود که روحشان هم از ماجرا خبر ندارد. اما شما می توانید برای آنها کاری کنید و با کشیدن یک اهرم قطار را به ریل دیگری منحرف کنید که فقط یک کارگر روی آن مشغول کار است. آیا اهرم را می کشید؟!