رابی سیلز: چگونه می‌توانیم آسیب‌های ناشی از تمایزهای نژادی را بهبود ببخشیم؟

این که «منشا آسیب از کجاست؟» سئوالی است که فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه، رابی سیلز، با سفر کردن در آمریکا مطرح کرده است. او با نگاهی عمیق، به نژادپرستی موروثی پرداخته است و به دنبال منابعی برای بهبود این وضعیت گشته است. وی در این سخنرانی تاثیرگذار، آن چه را که آموخته به اشتراک می گذارد. آموخته‌هایی که برگرفته از زمانی است که او مبارز راه آزادی برای جنبش های حقوق مدنی سیاه پوستان بوده است و طرز تفکرجدیدی را ارائه می‌کنند که به راه‌هایی برای عدالت بین نژادها منتهی می‌شود.