نات هاناس: دو دلیل شکست شرکت ها -- و چگونه مانع آنها شویم

آیا ممکن است که یک شرکت را همزمان اداره و از نو بازسازی کرد؟ برای استراتژیست تجاری نات هاناس، توانایی نوآوری پس از موفقیت، نشانه یک سازمان خوب است. او بینش خود را از اینکه چگونه تعادلی بین کامل سازی آنچه تا کنون بخوبی یاد گرفته ایم و جستجوی افکار کاملا جدید با ما در میان می گذارد -- و مشخص می کند که چطور از دو دام بزرگ استراتژی دوری کنیم.