اسپن باکر: راه بهتری برای گفتگو در مورد سقط جنین

سقط جنین بسیار شایع است. برای مثال، در آمریکا از هر سه زن یک نفر در طول زندگیشان اقدام به سقط جنین می‎کند- ولی پیرامون آن لفاضی‎های سیاسی زیادی وجود دارد و فضای کمی برای مباحث اندیشمندانه پیرامون آن هست. در این بحث شخصی اندیشمندانه، اسپین باکر موردی را برای اینکه نه "طرفدار - زندگی" و نه "طرفدار انتخاب "بودن بلکه "دردل شنونده " بودن را مطرح می‎کند -- نقش شنونده بودن و داستانگویی می‎توانید به گفتگو در مورد موضوعات دشوار بپردازید.