گوین اشمیت: الگوهای ظهوریافته‌ی تغییرات اقلیمی

دانشمند اقلیم شناس گوین اشمیت می گوید، تغییرات اقلیمی را به صورت جدا جدا نمی توان فهمید. یا کامل است یا هیچ چیز نیست. در یک صحبت روشنگرانه،‌ او چگونگی مورد مطالعه قرار دادن تصویر کلی تغییرات اقلیمی را با مدل های مسحور که نمایانگر تعاملات بی نهایت پیچیده رویدادهای در مقیاس کوچک هستند را توضیح می دهد.