David Deutsch: دیوید دویچ: راه جدیدی برای ارائه یک جواب قانع کننده

ده هزارها سال است که اجداد ما درک خود را از دنیای اطرافشان از طریق افسانه ها بدست آورده اند، و سرعت تغییر آن بسیار کم بوده.بالارفتن درک علمی، جهان را در عرض فقط چند قرن، متحول کرد.چرا؟ فییکدان دیوید دویچ یک جواب ظریف به آن میدهد.