جاپ د رود: نحوه خود درمانی پروانه ها

درست مثل ما، پروانه های شهریار گاهی به لطف یک انگل بدجنس بیمار می شوند. اما جاپ د رود زیست شناس موقع مطالعاتش متوجه چیز جالبی درباره این پروانه ها شد-- پروانه های ماده آلوده تخمگذاری روی نوع خاصی از یک گیاه را ترجیح می دادند تا از ابتلای نوزادنشان ممانعت کنند. چطور می دانند که کدام گیاه را انتخاب کنند؟ به آن باید بعنوان" یک اثر دیگر پروانه ای" فکر کنیم-- که به ما در یافتن داروهای جدید برای مداوای امراض انسانی آموزش می دهد.