Antony Gormley: آنتونی گورملی: فضای تراش‌خورده، درون و بیرون

زمینه‌ی کاری مجسمه ساز نامدار، آنتونی گورملی، فضا و پیکره‌ی انسانی است. آثار او با وقوف بر اینکه ما تنها نقاطی در زمان و مکان هستیم، فضای درونی که ما در بدن‌های خود حس می‌کنیم را کاوش می‌کند - و همچنین فضای بیرونی را که در اطراف‌مان احساس می کنیم.