داگلاس ال. الیور: دانش شنوایی - داگلاس ال. الیور

توانایی تشخیص صداها و شناسایی مکان آنها بخاطر دستگاه شنوایی ممکن است. این دستگاه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: گوش و مغز. کار گوش تبدیل انرژی صدا به سیگنال‌های نورونی است. کار مغز دریافت و پردازش اطلاعاتی است که سیگنال ها در‌بردارند. برای فهم اینکه چگونه کار می‌کنند، داگلاس ال. الیور یک صدا را در سفرش به درون گوش همراهی می‌کند. تدریس توسط Douglas L. Oliver انیمیشن توسط Cabong Studios