مندی لن کاترون: عاشق شدن قسمت آسان است

آیا می‌دانید شما می توانید تنها با پرسیدن ۳۶ سوال عاشق هر کسی شوید؟ مندی لن کاترون این ازمایش را تجربه کرد، واین اتفاق افتاد، و او مقاله های در مورد آن (که احتمالا مادرتان برایتان فرستاده) نوشت. اما ... آیا این عشق واقعی است؟ آیا این پایدار هست؟ و چه تفاوتی بین عاشق شدن و در عشق باقی ماند وجود دارد؟