ونسا رویز: هنر مسحورکننده آناتومی انسان

ونسا رویز با ارائه تصاویر خیره کننده ما را به سفر مصوری به هنر آناتومی انسان طی قرن‌ها می‌برد، تصاویری که به این علم بصری-- و هنرمندان معاصری که از آن الهام گرفته‌اند-- زندگی می‌بخشد. او میگوید «هنر آناتومی این قدرت را دارد که فراتر از صفحات کتابهای پزشکی برود و خود درونی ما را از طریق هنر با کالبد ما پیوند بدهد.»