مایکل گرازیانو: آگاهی چیست؟

دیدن کامل موضوع آموزشی در: بیماری به نام پ.س. دچار سکته مغزی است که به سمت راست مغزش آسیب رسانده و باعث شده تا از چیز‌هایی که در سمت چپش اتفاق می‌افتد آگاه نباشد. اگر کسی توپی را به سمت چپش پرت کند، ممکن است سرش را بدزدد. اما از توپ یا اینکه چرا سرش را دزدیده آگاهی ندارد. آگاهی از کجا می‌آید؟ مایکل گرازیانو به بررسی سوالی می‌پردازد که قرن‌هاست فلاسفه و دانشمندان را به زحمت انداخته. موضوع آموزشی توسط مایکل س.آ. گرازیانو، کارگردانی توسط TED-Ed