آرلین سوگان: فیزیک « مشکل‌ترین حرکت» در باله - آرلین سوگان

در اجرای سوم« دریاچه قو»، قوی سیاه یک سری چرخش به ظاهر پایان ناپذیر آغاز می‌کند، بر روی انگشت پایش بالا و پائین می‌رود و به دور خودش می‌چرخد، می‌چرخد، و می‌چرخد ... ۳۲ بار. این حرکت چگونه است ـــ که به آن فوئه می‌گویندـــ آیا اصلا امکان‌پذیر است؟ آرلین سوگان از فیزیک حرکت مشهور فوئته باله پرده بر‌می‌دارد.