تینا سیلیگ: ریسک‌های کوچکی که می‌توانید انجام دهید تا شانس خود را افزایش دهید.

شانس به ندرت مانند برخورد رعد و برق است، مستقل از اطراف و دراماتیک است، بیشتر شبیه باد است، به طور مداوم در حال وزیدن است. گرفتن آن آسان است اما واضح نیست. پروفسور تینا سیلیگ، استاد دانشکده مهندسی دانشگاه استنفورد، در این گفتار دقیق، سه روش غیر منتظره برای افزایش شانس و توانایی شما برای دیدن و استفاده از فرصت‌ها را به اشتراک می‌گذارد.