سلمان کان: برای استادی و تسلط یافتن آموزش دهیم -- نه برای نمره

ایا شما یک خانه برفراز یک پی‌نیمه کاره بنا می‌کنید؟معلوم که نه. پس چرا ما دانش آموزان را مجبور می‌کنیم در یادگیری عجله کنند درحالیکه هنوز پایه درس را یاد نگرفته‌اند؟ بله،این پیچیده است، ولی اموزگار سلمان کان برنامه خود را برای تغییر وضعیت دانش آموزانی که تقلا می‌کنند را بیان می‌کند. انها باید از کسانیکه میدانند کمک بگیرند و با سرعت خودشان بر موضوعات تسلط یابند.