فرانس د وال: علم شگفت‌انگیز آلفاهای نر

فرانس د وال کارشناس نخستی‌ها در نگرشی جذاب به کاوش در امتیازات و هزینه‌های قدرت می‌پردازد، در حالیکه خطوط موازی شگفت‌انگیزی در ین انسانها و نخستی‌ها در انتخاب رهبران‌شان ترسیم می‌کند. تحقیق او از برخی قابلیت های غیرمنتظره آلفاهای نر پرده بر می‌دارد،‌ از جمله سخاوت، همدلی، حتی صلح‌بانی -- و حقایقی از تقلاهای قدرت سیاستمدارن بشری را روشن می‌سازد. د وال می‌گوید: « فردی که بزرگ و ترسناک باشد و به بقیه توهین کند لزوماً آلفای نر محسوب نمی‌شود.»