Kartick Satyanarayan: كاتريك ساتيانارايان: نجات خرس‌هاي رقاص خيابان‌ها

قوم كالاندر از قديم از طريق شكار بچه‌‌هاي خرس‌ تنبل و آموزش رقص به آنها كه به شيوه‌اي بسيار بي‌رحمانه صورت مي‌گرفت، زندگي خود را مي‌گذراند. كاتريك ساتيانارايان توانسته است به اين رفتار كهنه اين قرن خط پايان بكشد. و در اين كار درسي را آموخته است كه اهميت بسياري دارد: كساني را كه درگير اين كارند در راه‌حل خود بگنجانيد