تریستان هریس: چطور فناوری بهتر از ما در برابر حواس پرتی محافظت می کند؟

هر چند وقت یکبار فناوری حواس شما را از انجام کاری که واقعاً قصد انجامش را داشته اید،پرت کرده است؟ در کار و زندگی، زمان واقعاً زیادی را صرف در خواست ها و پاپ آپ‌ها می‌کنم. فناوری به جای اینکه به ما کمک کند تا زمان خود را به نحو احسن بگذرانیم، اینطور بنظرمی‌رسد که زمان را از ما می دزدد. تریستان هریس که یک متفکر و ایده پرداز است، ایده هایی بدیع در باره فناوری پیشنهاد می دهد که از رهاورد آن ها روابط معنا دار تری خلق می شوند. او این سؤال را مطرح می کند :" هنگامی که شما در حال طرح ریزی برای عمیق ترین