رافئلودی اندریا: دیدار با ماشین‌های پرنده خیره کننده آینده

وقتی کلمه "پهپاد" به گوش شمامی خورد شما احتمالا یا به یک چیزبسیار مفید می‌اندیشید ویا یک چیزهولناک. اما آیا آنها ارزش زیبایی شناسی دارند؟ رافئلودی اندریا که متخصص ساخت سیستم‌های مستقل می‌باشد، ماشین‌های پرنده می سازد وجدیدترین پروژه های او مرزهای پرواز مستقل را گسترش می دهند - از یک بال پرنده که میتواند در هوا معلق بماند و ثبات خود را در مواجهه با اختلالات به دست آورد تا یک هواپیمای هشت ملخه که در هر جهتی می‌تواند پرواز کند ... تا گروهی از چرخبال‌های 4 ملخه بسیار کوچک هماهنگ باهم.آماده شوید تا