Jonathan Klein: جاناتان کلین : عکس هایی که جهان را تغییر داد

عکسها کاری فراتر از اسناد تاریخی انجام میدهند، آنها تاریخ را می سازند. در دانشگاه TED جاناتان کلین رییس شرکت گتی ایمیج برخی از تمثیلی ترین عکس ها را در سخنرانی خود به نمایش می گذارد و توضیح میدهد چه اتفاقی می افتد وقتی که نسل ها عکسی را می بینند که بسیار قدرتمند است و نمی توانند از آن روبرگردانند.