Jean-Baptiste Michel: میشل ژان باپتیست: ریاضیات برای تاریخ

ریاضیات در مورد تاریخ چه میتواند بگوید؟. بر اساس گفته همکار تد ، ژان باپتیست میشل بسیار زیاد . با تغییر دادن زبان برای ضرب العجل های از جنگ، او نشان می دهد که چگونه دیجیتال کردن تاریخ شروع به آشکار نمودن الگوهای زمینه ای عمیق کرده است